chưa có bằng

Tối thiểu 2h/buổi Hồ Chí Minh
Tối thiểu 2h/buổi Hồ Chí Minh